مدیریت آموزشی

موتور برنامه ریزی راهبردی

موتور برنامه ریزی راهبردی یک روش دایره ای 10 مرحله ای است که به سازمان های پیچیده در اخذ تصمیمات راهبردی در هر سطحی از فرآیند برنامه ریزی (دانشگاه، دانشکده، بخش و گروه) کمک می کند. این الگو یک چهارچوب سازگاری را فراهم می کند که به طور خودکار هر یک از سطوح را به یکدیگر مرتبط می سازد.

موتور برنامه ریزی راهبردی شامل مراحل ده گانه زیر است:

1-تدوین شاخص های کلیدی عملکردی (KPIs)

2-انجام ارزشیابی محیط خارجی

3-انجام ارزشیابی محیط داخلی

4-انجام تجزیه و تحلیلی از نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها

5-برگزاری جلسات مشکل گشایی گروهی

6-ارزیابی تاثیرات بالقوه هر یک از نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدها (تجزیه و تحلیل تاثیر متقابل)

7-تنظیم و مشخص کردن راهبرد ها، ماموریت ها (رسالت ها)، اهداف دراز مدت و کوتاه مدت

8-انجام تحلیلی از تاثیر متقابل، جهت تعیین میزان تاثیر راهبرد ها و اهداف دراز مدت و کوتاه مدت بر توان سازمان جهت نیل به شاخص های کلید عملکردی

9-بررسی نهایی و اجرایی راهبرد ها، اهداف دراز مدت و کوتاه مدت

10-نظارت و ارزیابی تاثیر واقعی راهبرد ها و نیز اهداف دارز مدت و کوتاه مدت بر شاخص های اجرایی کلیدی سازمانی

+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین ۱۳۸۹ساعت 15:56  توسط مصطفی عزیزی شمامی  |